<div class="page">
  <header class="topbar" role="banner">
    <nav class="dashnav">
      <ul>
        <li class="sidebar-trigger"><a href="?sidebar=show"><svg width="30" height="30" class="icon icon-o-birdhouse"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-birdhouse" /></svg></a></li>
        <li><a href="/"><svg width="32" height="32" class="icon icon-o-dashboard"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-dashboard" /></svg></a></li>
        <li><a href="/"><svg width="32" height="32" class="icon icon-o-world"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-world" /></svg></a></li>
      </ul>
    </nav>

    <nav class="utilnav">
      <ul>
        <li><a href="/"><svg width="16" height="16" class="icon icon-search"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#search" /></svg> <span>Search</span></a></li>
        <li><a href="/" class="selected"><svg width="16" height="16" class="icon icon-gear"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#gear" /></svg> <span>Settings</span></a></li>
        <li><a href="/"><svg width="16" height="16" class="icon icon-user"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#user" /></svg> <span>My Account</span></a></li>
        <li><a href="/"><svg width="16" height="16" class="icon icon-question"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#question" /></svg> <span>Help</span></a></li>
        <li><a href="/" class="button logout ">Log out</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <div class="panels">
    <aside class="sidebar">

      <div class="sidebar-nav">
        <div class="appmenu-container">

          <header>
            <h2 class="sidebar-back"><a href="/" class="back"><svg width="12" height="12" class="icon icon-o-navigate-left"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-navigate-left" /></svg></a> <a href="/">My Site</a></h2>
          </header>

          <ul class="appmenu">
            <li>
              <a href="/" class="selected">Pages</a>
              <a href="/pages/add"><svg width="8" height="8" class="icon icon-o-plus"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-plus" /></svg></a>
            </li>
            <li>
              <a href="/">Blog</a>
              <a href="/blog/add"><svg width="8" height="8" class="icon icon-o-plus"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-plus" /></svg></a>
            </li>
            <li>
              <a href="/">Forms</a>
              <span class="badge">22</span>
            </li>
            <li><a href="/">Shop</a></li>
            <li>
              <a href="/">Products</a>
              <a href="/products/add"><svg width="8" height="8" class="icon icon-o-plus"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-plus" /></svg></a>
            </li>
            <li><a href="/">Orders</a></li>
            <li><a href="/">Members</a></li>
          </ul>

          <h3>Organise</h3>
          <ul class="appmenu">
            <li><a href="/">Categories</a></li>
            <li><a href="/">Assets</a></li>
          </ul>

        </div>
        <div class="submenu-container">

          <header>
            <h2 class="sidebar-back"><a href="/" class="back"><svg width="12" height="12" class="icon icon-o-navigate-left"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-navigate-left" /></svg></a> <a href="/">My Site</a></h2>
          </header>

          <ul class="appmenu">
            <li>
              <a href="/" class="selected">Pages</a>
              <a href="/pages/add"><svg width="8" height="8" class="icon icon-o-plus"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-plus" /></svg></a>
            </li>
            <li>
              <a href="/">Blog</a>
              <a href="/blog/add"><svg width="8" height="8" class="icon icon-o-plus"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-plus" /></svg></a>
            </li>
            <li>
              <a href="/">Forms</a>
              <span class="badge">22</span>
            </li>
            <li><a href="/">Shop</a></li>
            <li>
              <a href="/">Products</a>
              <a href="/products/add"><svg width="8" height="8" class="icon icon-o-plus"><use xlink:href="/assets/svg/core.svg#o-plus" /></svg></a>
            </li>
            <li><a href="/">Orders</a></li>
            <li><a href="/">Members</a></li>
          </ul>

          <h3>Organise</h3>
          <ul class="appmenu">
            <li><a href="/">Categories</a></li>
            <li><a href="/">Assets</a></li>
          </ul>

        </div>
      </div>

    </aside>

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js" integrity="sha256-JmvOoLtYsmqlsWxa7mDSLMwa6dZ9rrIdtrrVYRnDRH0=" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="/assets/js/sidebar.js"></script>
    <main class="main-panel">
      <div class="dashboard">
        <div class="widget ">
          <div class="dash-content">
            <header>
              <h2>Widget name</h2>
              <input type="submit" class="button button-small action-alert" value="Submit">

            </header>

            <div class="body ">
              <p>These can have anything inside them.</p>
            </div>
            <footer>Widget actions here</footer>
          </div>
        </div>

        <div class="widget dash-double-width">
          <div class="dash-content">
            <header>
              <h2>Widget name</h2>
              <input type="submit" class="button button-small action-alert" value="Submit">

            </header>

            <div class="body dash-pad">
              <div class="chart">
                <div class="ct-chart ct-double-octave"></div>
              </div>

              <link rel="stylesheet" href="//cdn.jsdelivr.net/chartist.js/latest/chartist.min.css">
              <script src="//cdn.jsdelivr.net/chartist.js/latest/chartist.min.js"></script>
              <script>
                var data = {
                  series: [
                    [6, 3, 5, 4, 7, 1, 6],
                    [1, 2, 2, 3, 4, 7, 2]
                  ]
                };
                var options = {
                  chartPadding: 5,
                  showPoint: false,
                  lineSmooth: false,
                  axisX: {
                    offset: 0,
                    showGrid: false,
                    showLabel: false
                  },
                  axisY: {
                    offset: 0,
                    showGrid: false,
                    showLabel: false
                  }
                };
                new Chartist.Line('.ct-chart', data, options);
              </script>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="widget ">
          <div class="dash-content">
            <header>
              <h2>Widget name</h2>
              <input type="submit" class="button button-small action-alert" value="Submit">

            </header>

            <div class="body ">
              <p>These can have anything inside them.</p>
            </div>
            <footer>Widget actions here</footer>
          </div>
        </div>

        <div class="widget dash-single-width dash-flip" ontouchstart="this.classList.toggle('hover');">
          <div class="dash-flip-content">
            <div class="dash-flip-front">
              <header>
                <h2>Widget 1 title</h2>
              </header>
              <div class="body dash-pad">
                <p>These can have anything inside them.</p>
              </div>
              <footer>Widget actions here</footer>
            </div>
            <div class="dash-flip-back">
              <div class="body dash-pad">
                <p>The back</p>
                <p>More</p>
                <p>More</p>
                <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/12005/18106206256_db458f0c58_z.jpg" alt="image">
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

  </div>
  </main>

</div>

</div>
<div class="page">
{{> @topbar }}
	<div class="panels">
		{{> @sidebar }}

		<main class="main-panel">
			<div class="dashboard">
			 {{ render "@widget" }}
			 {{ render "@widget-chart" }}
			 {{ render "@widget" }}
			 {{ render "@widget-flip" }}

			</div>
		</main>

	</div>

</div>
/* No context defined for this component. */
 • Content:
  .dashboard {
   height: 100vh;
   display: flex;
   flex-flow: row wrap;
   margin: $half-gutter 0 0 $half-gutter;
  }
  
  .widget {
   flex: 1 1 auto;
  }
  
 • URL: /components/raw/dashboard/dashboard.scss
 • Filesystem Path: src/components/99-pages/01-dashboard/dashboard.scss
 • Size: 144 Bytes

Dashboard

This works best as flex-direction column but that then requires a height in order to cause the wrapping.